معرفی گروه

گروه طرح و ساخت ارغوان Arghavan Buildings

امروزه صنعت ساخت و ساز، با توجه به تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع در عصرحاضر، رویکردهای جدیدی را در عرصه های نظری و عملیاتی ایجاب می کند. رویکردهایی که نیازمند بکارگیری دقیق دانش های معماری، شهرسازی، سازه و تاسیسات در حوزه نظری و کاربست آنها در عرصه های عملیاتی از طریق انتخاب مصالح مناسب و اجرای بهینه است .
گروه « طرح و ساخت ارغوان Arghavan Buildings » به عنوان هولدینگ سرمایه گذاری و ساخت، در پی آن است که از طریق جمع آوری طیفی از الزامات نیروی انسانی، منابع مالی و بستر محیطی لازم، بناها و فضاهایی را در اختیار بهره برداران قرار دهد که پاسخگوی نیازهای آنها در ابعاد مختلف جسمی، روحی و روانی باشد. لذا ” پاسخگویی” اصل اساسی فعالیت های این مجموعه است.
بر این اساس مجموعه« طرح و ساخت ارغوان » با بکارگیری چارچوب مدیریتی ویژه در مراحل مختلف پروژه ها شامل: مدیریت پیش از ساخت ( برنامه ریزی ) ، مدیریت ساخت ، مدیریت مالی ( هزینه و فروش ) و مدیریت بهربرداری در جهت تحقق اصل ” پاسخگویی ” گام بر می دارد.

Untitled-1