هیأت مدیره

مدیر گروه :

دکتر علی کاظمی

*کارشناسی ارشد معماری

*دکتری شهرسازی

*عضو هیأت علمی دانشگاه

اعضای گروه :